Κυριακή, 2 Μαρτίου 2014

3 άτομα με 8μηνα στο τμήμα κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, που εδρεύει στην Πρέβεζα και συγκεκριμένα:ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
100
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας- Τμήμα Κτηνιατρικής
Πρέβεζα
ΠΕ
Κτηνιάτρων
8 μήνες
 
1
101
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας- Τμήμα Κτηνιατρικής
Πρέβεζα
ΤΕ
Ζωικής Παραγωγής
8 μήνες
 
1
102
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας- Τμήμα Κτηνιατρικής
Πρέβεζα
ΥΕ
Εργατών/ τριών
8 μήνες
 
1


αναλυτικά η προκήρυξη εδώ